Bernhard Virgin (1673-1743)

Överstelöjtnanten Bernhard II Virgin (1673-1743)
Stamfader för den svenska grenen av Virginska släkten

Bernhard föddes i Estland 1673 och var frivillig vid Arvid Soops infanteri regemente i Riga. Han utrustade på egen bekostnad 15 dragoner med hästar och munderingar. Blev 1709 tillfångatagen i slaget vid Poltava. Fick av Ryska befälhavaren tillstånd att under 4 månader besöka Sverige för att söka hjälp åt de tillfångatagna Svenska officerarna. Han blev i Sverige utväxlad mot en Rysk officer och utnämndes till kapten vid Svea Livgarde 1709. Utnämndes till Överstelöjtnant 1721.

År 1710 kom även hans första maka Beata von Kaulbars till Stockholm med sin mor och syster. Hon avled dock här i pesten 1710 utan att efterlämna något barn.

Fyra år efter sin första makas död blev Bernhard Virgin gift med Eleonora Elisabet Soop, dotter av Överstelöjtnanten Arvid Soop och Anna Elisabet von Ascheberg, fältmarskalken Rutger von Aschebergs dotter.

Bröllopet firades i Karlskrona 1714 hos brudens syster Sofia Lovisa Soop, gift med Amiralen sedermera riksrådet greve Claes Sparre. De nygifta bodde första åren på Välinge säteri Väse socken i Värmland i omedelbar närhet till svärfadern den blinde överstelöjtnanten Arvid Soop på Hammar i samma socken.

På Hammar föddes deras två äldsta barn Arvid Bernhard 1715 och Claes 1716. Från den senare härstammar alla nu levande Virginare med undantag för den 4: de yngre grenen. När Claes Virgin föddes var han tydligen så klen, att fadern ansåg sig nödsakad att omedelbart förrätta nöddop och gav honom namn efter sin svåger amiralen Claes Sparre.

Arvid Soop hade genom sitt äktenskap med Anna Elisabet von Ascheberg blivit ägare till det stora säteriet Holma i Brastads socken i Bohuslän. Denna egendom medförde Eleonora Elisabet Soop i sitt gifte med Bernhard Virgin. Sedermera kom ännu ett av de Aschebergska godsen i Bohuslän, Säteriet Torreby på andra sidan Gullmarsfjorden, i Bernhard Virgins ägo.

Våren 1717 flyttade Bernhard Virgin med sin maka och de två sönerna till säteriet Holma. Där föddes ytterligare tre barn, varav dock två dog kort tid efter födseln. Fyra månader efter det sista barnets död, dog Eleonora Elisabet Soop på Holma 1722 endast 37 år gammal och begravdes på Brastads gamla kyrkogård den 14 mars s.å. Hon blev m.a.o. stammoder för den svenska släkten Virgin.

Vid Eleonora Elisabets död levde endast tre av hennes barn, den blivande hovrättsassessorn Arvid Bernhard (som sedermera blev ägare till Holma, Blomsholm och Saltkällan säterier) och den blivande kammarherren och arrendatorn av Åby Säteri Claes samt dottern Christina Sabina. Det var för övrigt denne Claes son Arvid Virgin som från 1820 ägde Medevi brunn och herrgård.

Överste löjtnanten Arvid Soop dog på Hammar år 1719 och ligger begravd i det Soopska gravkoret under altaret i Väse kyrka. Hans maka Anna Elisabet von Ascheberg (1656-1686) vilar däremot i hennes faders gravkor i Kristine kyrka i Göteborg.

När Arvid Soop dog levde endast två av hans fem barn, döttrarna Sophia Lovisa och vår stammoder Eleonora Elisabet. Den förra vilar med sin make amiralen Claes Sparre i det Soopska gravkoret i Väse kyrka, men över vår stammoders grav på den lilla kyrkogården i Brastads socken finnes ingen känd gravvård.

Fältmarskalken Rutger von Ascheberg vistades ofta på Holma. Där föddes även ett av hans 25 barn sonen Otto Wilhelm år 1665. Han lär ha kallat Brastads gamla kyrka, för ”sin egen sockenkyrka” och hade dit skänkt en praktfull altaruppsättning. På den gamla kyrkogården finns endast ett fåtal äldre gravstenar.

Det kan vara förklarligt, att pga. deras ringa ålder, inga gravvårdar finns kvar över de 6 unga Virginare, som kort tid efter födelsen dog på Holma under den Virginska tiden. Mera oförklarligt är dock, att inget varaktigt minnesmärke blev rest på Brastads kyrkogård 1722 över Bernhard Virgins maka, Eleonora Elisabet Soop, den kvinna, som betytt mer för släktens framtid än någon annan.

P.g.a. detta faktum har nu släktföreningen rest en minnessten över Bernhard Virgin och Eleonora Elisabet Soop på Brastad gamla kyrkogård.

Gamla Holmas huvudbyggnad brann ner till grunden 1777 och gick därmed ur släktens Virgins ägo.

Föredrag på Armémuseum i samband med släktmöte 2014