Emilie Virgin (1845-1926)

Föddes 10 augusti 1845 på Torpa Säteri Fors socken, Västergötland
Far: Kaptenen Fredrik August Virgin (1811-1895)
Mor: Anna Magdalena (Malla) Sandberg, (1826-1867) vars far var lagman och landssekreterare
Äldst i en syskonskara av 8 barn, 3 flickor och 5 pojkar.
Samtliga flickor förblev ogifta.
Det var en bror till Emilie, Carl-Ulrik som flyttade till USA och är fader till den Amerikanska gren som bla Bill och Hester Virgin tillhör.
En annan bror till Emilie var Ebbas (föreningens tidigare sekreterare) pappa Claes-August Virgin som grundade Försäkringsbolagen Valand och kreaturs bolaget Agria.
Emilie dog 13/11 1926 i Stockholm och ligger begravd på Norra Kyrkogården i föräldrarnas familjegrav på Lindhagens kulle.

Emilie startade Virginska Flickskolan i Kristianstad 1872 och var där verksam till dess hon blev kallad till Sophiahemmet av drottning Sophia 1892. Emilie Virgin arbetade vid Sophiahemmet till 1905.

Virginska flickskolan i Kristianstad 1884-1885, årsskrift

Elever (lärjungar) upp till 14 års ålder.

Dagarna började med gemensam morgonbön för skolans alla 7 klasser 8.40-9.00 med psalmsång, bön och bibelläsning, ”varvid Petri epistlar och delar av Esias samt Phillipinerbrefvet hava genomgåtts. Hvarje lördag och måndag har söndags evangeliet med förklaringar och tillämpningar blifvit genomgången”.

SKOLANS ÄMNEN:

Bibelkunskap (2timmar per vecka) tex i klass 5
Bibelläsning, Bergspredikan, Katekes, Bibelspråk och psalmer

Modersmålet (3 timmar)
Läsning: stycken ur Folkskolans läsebok, Satslära efter Sunde’n, Rättskrivningsövningar, Uppsatser: Björnen, Island, Birgitta, öfversättning från franskan, div brevlära.

Svensk historia (2 timmar)

Allmän världs historia (2 timmar)

Geografi (1 timme)

Matematik (3 timmar)
Aritmetik, Regula di Tri, allmänna bråk, teknik hufvudräkning, Geometri-lättare geometriska konstruktioner.

Naturkunnighet (2 timmar)
Kräldjur och groddjur, Botanik, växtundersökning

Franska språket (5 timmar)
Öfversättningar, Stycken ur Ahns lärobok, Pressense: Rose och Rocherolls, Grammatik, skrivning efter diktamnen, Talövningar

Tyska språket (3 timmar)

Handarbete (2 timmar)
Linnesöm, plattsömsbroderi

Teckning (1 timme)
Frihand av plana figurer, färglära

Totalt antal timmar en vecka var 26 timmar

Tillkommer sång (2 timmar) och gymnastik (4 timmar) som ej Emilie var delaktig i.

Kristianstads Elementarläroverk för flickor årskrift 1922-1923 skriver följande för åren 1872-1892, 20 år:

”Hela detta första skede av skolans tillvaro bär i osedvanlig grad prägeln av en enda ledande personlighet, skolans föreståndarinna och grundare, fröken Emilie Virgin.

Med sin djupt religiösa läggning, sin stora begåvning och sina omfattande kunskaper var hon den drivande och ledande kraften, som förstod att ena alla i samfällt arbete, såväl lärarinnor som elever. För dem som kommo i närmare beröring med fröken Emilie Virgin, blev hennes starka personlighet ett minne för livet”.

Sophiahemmets 75-års jubileum 15 maj 1959, sid 26

Fd studierektor Karin Elferson:

”År 1892 frångick drottningen principen om kompetenskraven på föreståndarinnans yrkeskunnighet (sjukvård). Hon anmälde för styrelsen, att hon ämnade kalla fröken Emilie Virgin , föreståndarinna för flickskolan i Kristianstad , till föreståndarinna för Sophiahemmet. Hon säger:

”Fröken Virgin är icke kunnig i sjukvård. Jag är den förste att erkänna, att önskligt vore att att kunna finna en föreståndarinna, som genomgått vår sköterskeskola. Vår anstalt är dock för ny för att ha kunnat utbilda en sådan i besittning av alla de nödvändiga chefsegenskaperna för att få den rätta auktoriteten. Brister i den riktningen kan vi fylla genom att föreståndarinnan får använda sig av goda krafter inom kåren, tex en sk intruktionssköterska.”

Sally Pettersson som tidigare varit lärarinna kallades hem från Kalmar Lasarett år 1893, där hon tjänstgjort som översköterska. Hon blev därmed Sveriges första instruktionssköterska.

Att de pedagogiska synpunkterna kom till sin rätt under fröken Virgins föreståndarinnetid är ovedersägligt. Utbildningstiden utökades till att omfatta tre år. Gymnastik och huslig ekonomi tillkom som ämnen. Den första läroboken för sjuksköterskor kom ut under denna tid.

Då man studerar protokoll, brev mm från dessa år får man en känsla av att Sophiahemmets sköterskeskola arbetade för förliga vindar. Fröken Virgins föreståndarinnetid synes mig ha varit Sophiahemmets glansperiod.

Lite kuriosa:

· Emilie skrev tillsammans med ”instruktionssköterskan” den första läroboken för sjuksköterskeutbildning.

· Emilie införde 3-åriga utbildningar på Sohiahemmet från tidigare 2 år.

· Emilie införde serviettringar på brickan Min pappa (nuvarande styrelseordföranden Johan Virgin far) blev inlagd på Sophiahemmet 1948 och då fanns serviettringarna kvar.

· Emilie införde tre kuddar på sängen varav en liten som kallades ”Johannes” tröstaren

· Avskeds brevet vid 60 års ålder till drottning Sophia 1905 Efter en allvarlig dubbelsidig lunginflammation sent 1904 bestämde hon sig: ” Jag har alltid sett med undran och förvåning på gamla trötta, släpiga människor, som med darrande händer hålla sig kvar i ett arbete, som de icke längre kunnat behärska, och ansett dem både fega och egennyttiga. Nåväl! här står jag nu själv, och därför måste jag fly från mina älskade systrar och mitt kära vackra hem, som det varit en fröjd att, om än under stor brist och skröplighet, arbeta för.”